ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบการเรียนกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านดนตรีไทยแบบภควัตภาพ

วัตถุประสงค์


วัตถุประสงค์ของระบบการเรียนกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านดนตรีไทยแบบภควัตภาพ

1 เพื่อเป็นแนวทางในการนำระบบการเรียนกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านดนตรีไทยแบบภควัตภาพไปใช้ในการจัดกิจรรมการสอนทักษะปฏิบัติดนตรีไทยสำหรับนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2 เพื่อเป็นแนวทางในการเรียนกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านดนตรีไทย ผ่านระบบเครือข่าย อินเตอร์เน็ต


กระดานข่าวประชาสัมพันธ์ปฏิทินกิจกรรม


กิจกรรม

ช่องทางการติดต่อ

: อาจารย์อภินันท์ จุลดิษฐ์

: กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

: 081-822-7120

: เบอร์ภานใน 8525

ดาว์นโหลดเอกสาร